• کتاب

    اگر انار شوم (معرفی کتاب)

    مجموعه‌ ای از اشعار عاشقانه، سروده زری کاربخش راوری است.زری کاربخش متولد ۱۳۵۱ است و با وجود حضور در کتاب‌های جمعی، اولین مجموعه‌ی شعر مستقل خود را در زمستان ۹۱ به جامعه‌ی ادبی عرضه کرده است. در معرفی این کتاب می‌خوانیم:“اگر انار شوم” مجموعه‌ شعری دربرگیرنده‌ ۵۸ شعر این شاعردر قالب غزل نوست که توسط نشر نون به بازار عرضه شده است. شعرهای این مجموعه در قالب غزل و چارپاره سروده شده‌اند، اماتجربه‌ وزن‌های امروزی و مؤلفه‌های شعر امروز به آن ویژگی خاصی داده است.مضمون عمده‌ شعرهای این کتاب عاشقانه است.شعرهای این مجموعه تجربه‌های جدیدی در شعر ایرانی هستند کهفرهنگ‌دوستان ایرانی را با طعم جدیدی از شعر ایرانی آشنا می‌کنند.…